Управління розвитком складних систем, 2011 (Випуск 5)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНО-УПРАВЛЯЕМОВОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ Анотація [+]
А.О.Белощицкий., С.В.Белощицкая., Д.М.Безмогорычный., В.Ю.Синица., Д.С.Катаєв
КРЕАТИВНІ МОДЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ  РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко
МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ГРАФІВ Анотація [+]
В.І.Доненко
КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ КАК АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ Анотація [+]
К.В.Кошкин., С.А.Макеев., Г.B.Фоменко
МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОММУНИКАТИВНО-РАСПРЕДЕЛЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
И.В.Меркушева
ФУНКЦІОНАЛЬНО - РОЛЕВИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ КОРПОРАЦІЙ Анотація [+]
В.В.Морозов., О.В.Кальніченко
МОДЕРНІЗАЦІЯ  РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНИХ МОДЕЛЕЙ  ДЛЯ ПОТРЕБ СИСТЕМНОГО ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
В.О.Поколенко., Ю.А.Чуприна., Д.О.Приходько
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДВОХ ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ Анотація [+]
І.С.Скітер., М.В.Двоєглазова
ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКТОРНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ПРИРОДНОМОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Ю.М.Тесля., Т.В.Савельєва., О.М.Курілко., Ю.О.Остапчук., П.В.Каюк
РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РОСІЇ Анотація [+]
С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко., М.І.Цюцюра, М
Інформаційні технології управління
ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТУВАННІ ТА УПРАВЛІННІ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СТРУКТУРИ ЗНАНЬ ТА ДАНИХ Анотація [+]
В.Б.Задоров., О.О.Васильєв
Інформаційні технології проектування
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ Анотація [+]
О.М.Землянський., В.Є.Снитюк
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЕТИ ПЕТРИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ Анотація [+]
В.В.Кузьмук., А.В.Кузьмук., О.А.Супруненко., Е.А.Тараненко
ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНИХ ОПЕРАЦІЙ Анотація [+]
В.М.Міхайленко., Д.Л.Кобець
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА Анотація [+]
В.М.Міхайленко., О.Л.Соловей
Інформатизація вищої освіти
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ І КОНТРОЛІ ЗНАНЬ Анотація [+]
А.О.Білощицький., С.В.Білощицька., Р.В.Лісневський., Т.О.Лященко
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВНЗ В СЕРЕДОВИЩІ РАЦІОНАЛЬНИХ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ, ЇЇ КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ Анотація [+]
В.І.Жованик
Інформаційні технології в економіці
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СФЕРІ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Анотація [+]
Н.А.Зеленюк
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація [+]
Н.В.Караєва., Л.О.Левченко., Я.М.Трохименко
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ Анотація [+]
О.В.Федосова., О.О.Молодід., С.А.Теренчук
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація [+]
А.С.Шевченко
Технології управління розвитком
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ WEB-СЕРВЕРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Анотація [+]
Л.А. Терейковская
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ДВОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ АНОМАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
І.А. Терейковський
Управління технологічними процесами
АНАЛІЗ БРАКУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація [+]
О.Б.Данченко., А.І.Боркун., В.О.Занора