Управління розвитком складних систем, 2012, номер 12
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
НАПРЯМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ» Анотація [+]
С.Д. Бушуєв., В.Д. Гогунський., К.В. Кошкін
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ В ПРОЕКТАХ Анотація [+]
О.М. Медведєва
СТРАТЕГІЧНА ДОВІРА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН Анотація [+]
Н.С. Бушуєва., В.В. Гоц
МОДЕЛЬ ТРИФУРКАЦИЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Д.А. Харитонов., В.Б. Рогозина
ВЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ТОЧЕК БИФУРКАЦИИ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Р.Ф. Ярошенко
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
О.В. Бугров., О.О. Бугрова
МАРКОВСЬКІ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ Анотація [+]
О.В. Власенко., В.В. Лебідь., В.Д. Гогунський
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ» И «МУЛЬТИПРОЕКТ» Анотація [+]
Н.В. Гайдукова
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У ШВИДКІСНОМУ СУДНОБУДУВАННІ Анотація [+]
А.С. Григорян., Т.Г. Григорян., Л.Ю. Шатковський
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
О.Б. Данченко., Д.І. Бедрій
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ Анотація [+]
М.С. Дорош., Д.М. Ітченко
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В МЕТОДЕ ПРОЕКТНОГО КОНВЕЙЕРА Анотація [+]
В.Ю. Котетунов
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ Анотація [+]
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
ПОРТФЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
В. М. Молоканова
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ МУЛЬТИПРОЕКТЫ Анотація [+]
Ю.Е. Прихно
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТОВ/ПРОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА ИХ АДАПТИВНОСТИ Анотація [+]
А.Н. Пшинько., И.А. Гордеева., В.В. Скалозуб
РОЗРОБКА МАРКОВСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗМІНИ СТАНІВ ПАЦІЄНТІВ У ПРОЕКТАХ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ Анотація [+]
С.В. Руденко., М.В. Романенко., О.Г. Катуніна., К.В. Колеснікова
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
А.О. Саінчук
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВА ПРОГРАММ СТАБИЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ Анотація [+]
М.К. Сухонос., А.Ю. Старостина., А. Г. Райгородецкая
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ Анотація [+]
В.И. Чимшир
МЕТОД КОНСОЛИДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація [+]
Н.С. Бушуева., Н.Ю. Егорченкова
ТЕОРИЯ НЕСИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Анотація [+]
Ю.Н. Тесля., Д.А. Решотько
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧ ТА МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФЛЕКТОРНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ Анотація [+]
М.Л. Чернова
Інформаційні технології управління
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУЗЛА ПІРИНГОВОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
І.М. Доманецька., М.С. Петрушенко., О.В. Федусенко., А.О. Федусенко
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ Анотація [+]
М.М. Олексієнко
ОЦЕНКА В СИСТЕМЕ PERFORMANCE MANAGEMENT ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ Анотація [+]
Ю.А. Остапчук., Е.А. Рафальская., В.Ю. Синица
Інформаційні технології проектування
ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ НА ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація [+]
О.О. Білобородов
УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація [+]
Є.В. Бородавка
Інформатизація вищої освіти
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ Анотація [+]
С.В. Палій., М.І. Цюцюра
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ МОВИ UML (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ) Анотація [+]
О.І. Полотай
Інформаційні технології в економіці
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація [+]
Ю.І. Мінаєва
Управління технологічними процесами
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБЪЕКТЕ НА ДИНАМИКУ ДВУХКОНТУРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Анотація [+]
С.В. Иносов., О.В. Бондарчук