Управління розвитком складних систем, 2014, номер 19
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Наукометрические данные научного издания «управление развитием сложных систем» Анотація [+]
Гогунский В.Д., Коляда А.С., Яковенко В.А.
Создание корпоративной системы управления проектами для проектно-ориентированного предприятия на базе ценностного подхода Анотація [+]
Бойко Е. Г.
Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О.
Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів Анотація [+]
Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю., Чорна Н.О.
Сучасні підходи до управління відхиленнями у проектах Анотація [+]
Данченко О.Б.
Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации Анотація [+]
Кадыкова И. Н., Чумаченко И. В.
Некоторые принципы построения системы поддержки принятия решений в проектах реконструкции муниципальных систем водоснабжения Анотація [+]
Коваленко И. И., Кошкин В. К.
Организация жизненного цикла интеграционного инновационного процесса обеспечения развития наукоемкого производства в Украине Анотація [+]
Науменко Т. А.
Гомеостатический подход в проектном управлении Анотація [+]
Оберемок И. И.
Моделі та механізми управління змінами розподілених проектних команд Анотація [+]
Осауленко І. А.
Організація захисту продукту проекту оцінювання підсумків роботи науково-педагогічного персоналу вищого навчального закладу Анотація [+]
Полотай О. І.
Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах Анотація [+]
Придатко О. В.
Методологические основы управления программами развития регионов Украины Анотація [+]
Рыбак А. И., Панафидин Г. С.
Создание механизмов реализации плана развития информационной системы управления на наукоемком предприятии Анотація [+]
Рыжков С. С., Чернова Л. С.
Аутсорсинг як інструмент мінімізації витрат у проектах Анотація [+]
Саінчук А. О.
Концепція побудови та функції системи протиризикового управління проектами у програмах інформатизації Анотація [+]
Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б.
Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів Анотація [+]
Тесля Ю. М., Рич М. І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Використання нечітких моделей для опису об’єктів житлового середовища Анотація [+]
Гайна Г. А., Тістол Н. В.
Параметри порівняння моделей розподілення обчислювальних навантажень Анотація [+]
Кудінов Д. Ю.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Оптимізація системи пошуку збігів за допомогою використання алгоритмів локально-чутливого хешування наборів текстових даних Анотація [+]
Білощицький А. О., Діхтяренко О. В.
Модифікація класичної нейронної мережі ймовірнісного типу для розпізнавання «ідеального співрозмовника» серед користувачів соціальних мереж Анотація [+]
Цюцюра С. В., Терейковський І. А., Палій С. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Научно-методологический базис управления качеством проекта посредством воздействия на трудовые ресурсы Анотація [+]
Концевич В. В.
Интеллектуальный анализ временных рядов (ВР). Прогнозирование гранулированного временного ряда и решение на основе гранулярного компьютинга прикладных задач Анотація [+]
Минаев Ю. Н., Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И., Филимонов Г. А.
Узагальнений порівняльний аналіз стандартів фінансової звітності Анотація [+]
Пухирж Б., Солоділова Л. В.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Планувальні аспекти управління розвитком регіонів Анотація [+]
Айлікова Г. В.
Організація моніторингу довкілля з використанням методів теорії фракталів Анотація [+]
Дичко А. О., Єремєєв І. С.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Алгоритм автонастройки пропорционально-интегрального регулятора с использованием бигармонического пробного возмущуния Анотація [+]
Иносов С. В., Корниенко В. М., Гречуха В. В.
Дослідження технологічних процесів укрупнення і піднімання великорозмірних покриттів із застосуванням вантажопідйомних крокуючих модулів Анотація [+]
Осипов О. Ф., Черненко К. В.
Технологічні процеси під час реставрації аркових конструкцій і склепінь пам’яток архітектури Анотація [+]
Черненко В. К., Осипов С. О.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ В ЕКОНОМІЦІ
РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ ЕКОНОМІКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТИПУ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ Анотація [+]
Алимов О. М., Микитенко В. В.
КОДИФІКАЦІЯ ПРАВИЛ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА У ПОРІВНЯННІ З НОРМАМИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Анотація [+]
Андрощук С. М.
ОПЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕОРГАНІЗАЦІЮ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Антипенко Є. Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ Анотація [+]
Бусарев В. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАЖЕЛІВ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ Анотація [+]
Геращенко О. П.
СЕМАНТИЧНО-СІТЬОВІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЦІНКИ ТА ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація [+]
Горбач М. В.
ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: РЕГУЛЯТОРИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ Анотація [+]
Демешок О. О.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ АВАРІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація [+]
Доненко В. І., Іщенко О. С., Бобраков А. А.
СИСТЕМНІ ВАЖЕЛІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
Зеленков Ю. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КОЛОРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Козак Н. Ф.
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ОРЕНДНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ Анотація [+]
Костенко С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕОРІЇ «ГЕОМЕТРИЧНА ЕКОНОМЕТРИКА» ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ Анотація [+]
Куліков П. М., Бондар О. А., Якимчук І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОВАЙДИНГУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Анотація [+]
Лагутін В .Г.
ПАТТЕРНЫ СОСТОЯНИЙ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ХОЛДИНГОВ Анотація [+]
Лазарева М. Г.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ ЗА УМОВ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Марчук Ю. Л.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація [+]
Назаренко Ю. Ю.
ПОДАТКОВИЙ РЕГУЛЯТОР ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ Анотація [+]
Петраш О. П.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ-ВИКОНАВЦІВ Анотація [+]
Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О.
ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ–УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ Анотація [+]
Ріжок І. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОГРАМ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ Анотація [+]
Фесун А. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТІ Анотація [+]
Чуприна Ю. А.
АДАПТОГЕНЕЗ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ СЕТІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР Анотація [+]
Шпаков А. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Якімцов Ю. В.